AAA
Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich
Pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Koncepcja pracy przedszkola

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego

w Kowalach Oleckich

 

na lata 2015-2020

 

 

 

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE!!!

ZROBIMY WSZYSTKO, ABY CZUŁO SIĘ AKCEPTOWANE I BEZPIECZNE.

POMOŻEMY MU POZNAĆ SIEBIE,

STAĆ SIĘ SAMODZIELNYM I OTWARTYM NA ŚWIAT.

 

 

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 1270).

- Statutu Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich

 

 

 

 

WSTĘP

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego szczegółowo określa cele wychowania przedszkolnego.

Poprzez zabawę i naukę przedszkole ma na celu:

- wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,

- wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

- kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,

- rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,

- stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

- poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,

- rozwijać umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,

- kształtować postawy „zdrowego stylu życia”,

- rozwijać sprawność fizyczną, wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

- kształtować poczucie przynależności społecznej, narodowej.

 

 Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich w/w cele realizuje poprzez wybrane przez radę pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego oraz opracowaną koncepcję pracy przedszkola.

W naszym przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków, staramy się dobierać różnorodne formy i metody pracy, wybieramy programy, które zgodne są z aktualną podstawą programową. Przedszkole powinno być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Dziecko, któremu stwarza się warunki do decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Możliwość wyboru pozwala zdiagnozować inteligencję każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór metod jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować możliwości dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci. Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej  Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich.

 

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich  istnieje od 1982 r. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Teresa Wasilewska Od 01.09.2006r. dyrektorem przedszkola  jest Dorota Locman.

Przedszkole usytuowane jest w centrum Kowali Oleckich, co gwarantuje wszystkim rodzicom i dzieciom szybkie dotarcie do naszej placówki.  Budynek przedszkole przylega do Gimnazjum i posiada ogrodzony ogród. Ogród przedszkolny jest przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 4 grupy w wieku 3-5 lat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-15.45.

Przedszkole zatrudnia 8 pracowników, w tym 6 nauczycieli (w tym dyrektor) i 2 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta kadra systematycznie podnosi swe kwalifikacje, uczestnicząc w  warsztatach, kursach i szkoleniach.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkola" wydawnictwa MAC.

Nasze przedszkole pełni rolę wspomagająco i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel, a efektem naszej współpracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.

 

Model absolwenta naszego przedszkola:

 - zna swoje mocne strony;

 - jest przygotowany do roli ucznia;

- wykazuje zainteresowania treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego;

- umiejętnie koncentruje się na pracy;

- cieszy się z własnych osiągnięć;

- rozumie, zna oraz przestrzega prawa dziecka;

- jest odporny na stres towarzyszący w życiu każdego człowieka;

- wykazuje inicjatywy w działaniu;

- chwali się swoimi osiągnięciami, sukcesami, pomysłami;

- otwarcie potrafi bronić swoich racji;

- jest obrońcą przyrody oraz zrównoważonego systemu życia;

- czuje się Polakiem i Europejczykiem;

 - pomaga innym;

 - ma pozytywny obraz samego siebie;

- odróżnia dobro od zła

 

 

MISJĄ PRZEDSZKOLA JEST

stworzenie warunków do rozwoju osobowości dziecka

 i kształtowanie szacunku do innych, siebie i otaczającego świata.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom. Zapewnia domową atmosferę, akceptując dziecko takim jakie jest. Praca w nim ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, rozwój i osiąganie sukcesu.

Placówka umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz wszechstronnie przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Stosowane w niej aktywne metody, nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy. Bogata oferta edukacyjna stwarza warunki rozwoju twórczości, umiejętności oraz kształtuje postawy, ucząc samodzielności i szacunku  do innych, siebie i otaczającego świata.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola i rozwoju swoich dzieci.

Kadra przedszkola jest wykwalifikowana, kompetentna, kreatywna, wciąż doskonaląca się oraz zaangażowana w wychowanie i kształcenie dziecka. Współpracuje ona podejmując różnorodne działania, szanując i wspierając się. Tworzy pozytywne relacje na każdym szczeblu.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju i dobra dzieci.

Na wysoki poziom pracy wpływają dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie.

 Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, samodzielności, kontaktów z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania, przeżywania, tolerancji i szacunku, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

 Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym i mediach.

 

Pozytywny obraz przedszkola po pięciu latach projektuje następująco:

• przedszkole będzie nadal czterooddziałowe; będzie twórczo pracować z dziećmi , szczególnie tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• każde dziecko będzie dobrze przygotowane do szkoły;

• wszystkim dzieciom będą bliskie: tradycja i kultura oraz piękno języka polskiego.

 

Wg koncepcji: 

Nauczyciel:

- jest zaangażowany w prace przedszkola;

- współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania;

- wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia;

- doskonali i podnosi swoje umiejętności i wiedzę;

- wzbogaca warsztat pracy;

- wzorowo wypełnia obowiązki nauczyciela;

- jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości;

- współdziała z zespołem.

 

Rodzic:

-otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka;

- wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola;

- czynnie uczestniczy w życiu przedszkola;

- jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem

 

 Praca wychowawczo- dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Oprócz tego realizowane są programy opracowane przez nauczycielki przedszkola.

Nasze przedszkole pełni ogromnie ważną rolę w środowisku. Stara się wspomagać i integrować społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, obsługa oraz rodzice. Efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane i jedyne w swoim rodzaju.

 

 

CELE

 KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 

 1. Rozwijanie u wychowanków pozytywnych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).

 2. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.

 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu.

 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

PRACA Z DZIEĆMI

 1. Rozpowszechnianie informacji prezentujących działalność przedszkola – strona www, publikacje.

 2. Realizacja „programu adaptacyjnego”.

 3. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez rodziców i dzieci.

 4. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

 5. Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

 6. Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

 7. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.

 8. Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.

 9. Realizowanie programów:

   „Przyjaciele Zippiego”; „Czyste powietrze wokół nas”; „Dzieciństwo bez próchnicy”; „Kubusiowi przyjaciele natury”

 10. Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w autoprezentacjach hobby, w prezentacjach artystycznych (scenicznych) przed zaproszonymi gośćmi.

 11. Opracowanie z dziećmi „Kodeksu dobrego zachowania”.

 12. Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter.

 13. Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

 14. Znajomość praw dziecka i ich respektowanie

 15. Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia

 16. Realizowanie programów profilaktycznych.

 17. Rozwijanie postaw asertywnych: ważne słowo NIE.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

1. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.

2. Prezentacja na tablicach grupowych planów działań.

3. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka przez prezentację publikacji dotyczących tematu, organizowanie cyklicznych spotkań.

 Włączanie rodziców w działania przedszkola

 1. Współorganizowanie przedsięwzięć:

• „Ślubowanie”,

• „Bal karnawałowy”,

, ,, Jasełka’’.

• „Choinka z babcią i dziadkiem”,

• Wycieczki (wycieczka do Odlewni Żeliwa, włączenie się w organizację Dnia Ziemi).

• Spotkania edukacyjne( spotkanie literackie,, Czytające przedszkole’’).

• konkursy ( konkurs plastyczny na najładniejszą pocztówkę świąteczną, plener malarski).

 2. Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach plastycznych, recytatorskich, artystycznych.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 1. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi (Szkołą Podstawową w Kowalach Oleckich, Zespołem Szkół w Sokółkach, Zespołem Szkół w Wieliczkach, Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich).

 2. Współpraca z „Domem Pomocy Społecznej” (Pieczenie kiełbasek wspólnie z pensjonariuszami, Dzień Babci i Dziadka, część artystyczna oraz wręczenie upominków z okazji świąt ).

 3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury (udział w ,, Jasełkach’’, współpraca z biblioteką gminną, udział w zajęciach plastycznych, korzystanie z sali kinowej ).

 4. Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, ,,Dzień Ziemi’’.

 5. Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, w środowisku.

 6. Nadawanie tytułu „Przyjaciel Przedszkola”.

 7. Zbieranie „nakrętek” na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych.

 8. Udział w akcji „Góra grosza”.

 9. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną w Olecku- organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 10. Warsztaty dla rodziców ( spotkania edukacyjne, wykonanie ozdób świątecznych).

 11. Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych (raz w miesiącu), czytanie utworów literackich przez uczniów gimnazjum.

 12. Wycieczki przedszkolaków (do ogrodu warzywnego, do parku, na pocztę, do Odlewni Żeliwa, do zakładu fryzjerskiego, piekarni, gabinetu stomatologicznego).

 13. Spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych (policjant, pielęgniarka, farmaceutka ).

 14. Stałe działania ekologiczne

 

 

Szanse i zagrożenia:

Władze gminy rozumieją role edukacji i wspierają jej rozwój;

Następuje stały rozwój nauczycieli;

Zwiększa się oferta edukacyjna;

Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba dzieci w przedszkolu;

Wzrost bezrobocia i ubożenie społeczeństwa;

Zwiększająca się liczba rodzin niepełnych;

 

 

Koncepcja przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2015 roku (Protokół nr 12/2015),  Uchwała Rady pedagogicznej nr IX-A/2015.

Koncepcja została zmodyfikowana po pięcioletnim zakończeniu okresie poprzedniej koncepcji.